Kasım Karadaş – Karadas Office

Hizmet Sözleşmesi

Hizmet Sözleşmesi

MADDE 1 – TARAFLAR:

Bir tarafta       : Avukat Kasım Karadaş(“KARADAŞ OFFICE” olarak anılacaktır.)

Adresi             :

Diğer tarafta   : ………………………………….(“MÜVEKKİL” olarak anılacaktır.)

Adresi             :

MADDE 2 – SÖZLEŞMENİN KONUSU;

İş bu sözleşme; MÜVEKKİL’in, KARADAŞ OFFICE’a ait ve sadece KARADAŞ OFFICE’ın kullanımına açık olan KARADAŞ OFFICE çevrimiçi (https://www.kasimkaradas.com) internet sitesi aracılığı ile KARADAŞ OFFICE’ın hizmet satışını yaptığı kalemlerin, MÜVEKKİL aracılığı ile sanal pos üzerinden satışa ilişkin usul ve esasları, çalışma yöntemlerini ve karşılıklı yükümlülüklerini ve taraflar arasındaki genel kuralları düzenler.

MADDE 3 – KARADAŞ OFFICE’IN YETKİ ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1 KARADAŞ OFFICE, MÜVEKKİL’in işbu sözleşmede öngörülen amaçlarla hizmet  vermesini sağlar. Gerekli olan teknik altyapıyı kurarak sistemin çalışmasına olanak  verir.

3.2 KARADAŞ OFFICE, işbu sözleşmenin imzalanmasından sonra MÜVEKKİL’e gerekli sanal pos şifrelerini sağlamakla yükümlüdür.

3.3 KARADAŞ OFFICE, kendi takdirine bağlı olarak önceden hiçbir bildirimde bulunmaksızın MÜVEKKİL’e bu hizmeti vermekten sakınabilir, MÜVEKKİL’i bu sistem dışına çıkarabilir. Bu durumda MÜVEKKİL, KARADAŞ OFFICE’dan hiçbir isim altında hiçbir zarar ve sair talebinde bulunamaz.

3.4 Sanal Pos için KARADAŞ OFFICE; anlaşmalı bankalar ile kanuni mevzuatın izin verdiği ve mali açıdan KARADAŞ OFFICE’ın uygun gördüğü ve taksit olanaklarını sunduğu bankalarla MÜVEKKİL sanal pos işlemleri için çalışmakla yükümlüdür. Anlaşmalı bankalar, MÜVEKKİL’e bildirilecektir. Anlaşmalı bankaların ve ilgili kredi kartlarının seçimi tamamen KARADAŞ OFFICE’a ait olup, MÜVEKKİL’e haber vermeden anlaşmalı banka, banka kredi kartı ekleme ve çıkarma ile taksitlerinde değişiklik yapabilecektir. Bu hususta KARADAŞ OFFICE’ın, MÜVEKKİL’e karşı sorumluluğu bulunmamaktadır. MÜVEKKİL’in anlaşmalı banka haricinde yapılan çekimlerde oluşan komisyon masrafı adı altındaki her türlü masraf MÜVEKKİL’in yükümlülüğünde olacak, KARADAŞ OFFICE’ın sorumluluğu olmayacaktır.

MADDE 4 – MÜVEKKİL’İN KABUL VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1 MÜVEKKİL, işbu sözleşmede öngörülen yükümlülüklerine ve işbu sözleşme hükümlerine uygun davranacaktır. Özellikle;

4.2 MÜVEKKİL; KARADAŞ OFFICE’a ilettiği ve ilgili sitedeki sanal POS sistemini kullanarak verdiği siparişlerin ödemesini müşterisinin kredi kartından tahsil ettiği durumlarda bu uygulama ile sadece KARADAŞ OFFICE ürünlerinin sipariş bedellerini tahsil edeceğini, kabul beyan ve taahhüt eder. Aksi durumda ortaya çıkabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluk MÜVEKKİL’e ve/veya kullanıcıya ait olacaktır.

4.3 KARADAŞ OFFICE ödeme sitesi üzerinden yapacağı tahsilatlarda işlemin kredi kartı sahibinin bilgi ve onayı dahilinde yapılacağını, yapılacak tahsilatın gerçeği yansıtacağını beyan kabul ve taahhüt etmekle beraber MÜVEKKİL nezdinde kredi kartı sahibinin kimliğinin kontrol edilmesi, kredi kartı sahibine Sistem üzerinden yazdıracağı ‘Kredi Kartı Ödeme Onay Formu’nun imzalatılması ilgili formun muhafazası ve KARADAŞ OFFICE’ın talep etmesi halinde üç gün içinde KARADAŞ OFFICE’a ibraz etmekle  MÜVEKKİL yükümlüdür. Aksi davranış sözleşmenin feshi nedeni olur ve böyle bir durumda sözleşme feshedilirse MÜVEKKİL, KARADAŞ OFFICE’a bu durumdan kaynaklanacak tüm zararlarını ödemeyi kabul beyan ve taahhüt eder

4.4 MÜVEKKİL’in Sanal POS’tan yapacağı işlem sadece mal veya hizmet karşılığı olacaktır.Karşılığında da faturalandıracaktır. Aksi halde sözleşme KARADAŞ OFFICE tarafından tek taraflı olarak (“MÜVEKKİLlik Sözleşmesi” ve “Sanal POS Kullanım Sözleşmesi) fesh edilecektir.MÜVEKKİL, KARADAŞ OFFICE’ın bu yüzden uğrayabileceği olumlu /olumsuz tüm zararları karşılayacağını kabul ve beyan eder.

4.5 MÜVEKKİL, KARADAŞ OFFICE ürünlerinin satışı ile birlikte, KARADAŞ OFFICE’ın ürünleri MÜVEKKİL’in mağazasına ve/veya deposuna teslimatı sonrasında ilgili siparişe ait KARADAŞ OFFICE ürünlerini müşteri tarafından MÜVEKKİL kendisine belirtilen adrese yasal uygulamalar paralelindeteslim edeceğini, satış ve teslimat sonrasında satışa ve yürürlükteki yasalara uygun fatura düzenleyeceğini, faturasız satış yapmayacağını, satışa ve yürürlükteki yasalara uygun fatura düzenlememesi veya faturasız satış yapması durumunda doğabilecek tüm cezai ve hukuki sorumluluğun MÜVEKKİL’e ait olduğu, bu nedenle doğabilecek tüm vergi ve cezaların (KDV… vs) KARADAŞ OFFICE tarafından ödenmesi halinde MÜVEKKİL tarafından ödenmesini ve kendisine rücu edilmesini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.6 MÜVEKKİL, Kendisi tarafından doldurulacak kayıt formunun ve vereceği her türlü bilginin doğru olduğunu, bu bilgilerin hatalı veya noksan olmasından dolayı doğabilecek her türlü zarar ve ziyandan dolayı tek başına sorumlu olacağını ve söz konusu durumlarda “MÜVEKKİLlik Sözleşmesinin” ve “Sanal POS Kullanım Sözleşmesinin KARADAŞ OFFICE tarafından tek taraflı olarak derhal sona erdirileceğini, KARADAŞ OFFICE’ın bu yüzden uğrayabileceği olumlu /olumsuz tüm zararları karşılayacağını kabul ve beyan eder.

4.7 MÜVEKKİL kendisine verilen şifreyi KARADAŞ OFFICE TAHSİLÂT sistemlerini ilk kullanmaya başladığı andan itibaren derhal değiştireceğini, erişim ile ilgili şifre kod ve güvenliğinden tamamen kendisinin sorumlu olduğunu, bu şifre ve kodlar kullanılarak yapılacak bütün işlemlerin MÜVEKKİL tarafından yapılmış sayılacağını, bu kod ve şifreyi kullanacak kişilerin MÜVEKKİL tarafından yetkilendirilmiş sayılacağını ve şifreyi kullandırmaya yetkili olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.8 MÜVEKKİL, sisteme şifre ve MÜVEKKİL kodu / kullanıcı adı ile yapacağı tüm işlemlerden gerek KARADAŞ OFFICE’a ve gerekse 3. kişilere karşı bizzat kendisinin kayıtsız şartsız sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.9 MÜVEKKİL, KARADAŞ OFFICE websitesinin kullanımı esnasında kendisinden kaynaklanan sebeplerle kaybolacak ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek evrak, mesaj ve bilgilerden KARADAŞ OFFICE‘ın her ne sebeple olursa olsun sorumlu olmayacağını kabul eder.

4.10 MÜVEKKİL, KARADAŞ OFFICE websitesine KARADAŞ OFFICE tarafından belirlenen şartlar dışında yetkisiz bir şekilde girmemeyi ve/veya yazılımı hiçbir surette değiştirmemeyi, bu kurallara uyulmaması halinde, KARADAŞ OFFICE’ın ve/veya 3. kişilerin uğrayabileceği her türlü zararı derhal ve nakden hiçbir ihtara hacet kalmaksızın tazmin etmeyi beyan ve kabul eder.

4.11 MÜVEKKİL, diğer kullanıcıları rahatsız ve tehdit etmemeyi, genel ahlaka aykırı, kanun dışı, kişi veya kurumların isimlerini lekeleyici nitelikte materyal ve bilgiler ile başkalarına ait bilgileri kayıt etmemeyi/ettirtmemeyi, yayımlamamayı / yayımlatmamayı, dağıtmamayı / dağıttırmamayı kabul ve taahhüt eder.

4.12 MÜVEKKİL, KARADAŞ OFFICE’ın yazılı izni olmadan bu servislerde doğrudan ya da dolaylı olarak hiçbir surette reklam yapmamayı/yaptırtmamayı, herhangi bir mal veya hizmet satmamayı/sattırtmamayı, bu amaca yönelik tekliflerde bulunmamayı kabul ve taahhüt eder.

4.13 MÜVEKKİL Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, uluslararası anlaşmalar ve kanunlara ve tüm yasal mevzuata göre suç teşkil edecek mesaj, dosyalar göndermemeyi kabul eder.

4.14 MÜVEKKİL, 4.11, 4.12, 4.13 ve 4.14 maddelerin ihlali halinde sözleşmenin derhal ve tek taraflı olarak hiçbir bildirimde bulunmaksızın KARADAŞ OFFICE tarafından feshedileceğini ve üyeliğinin iptal edileceğini, KARADAŞ OFFICE’ın ve 3. kişilerin bu sebeplerle doğmuş ve doğacak tüm maddi ve manevi zararlarını hiçbir ihtara hacet kalmaksızın tazmin edeceğini, kabul beyan ve taahhüt eder.

4.15 MÜVEKKİL’in veya yetkilendirdiği alt MÜVEKKİLsinin, kopyalanma, sahte ve/veya çalıntı kart ile veya hukuka aykırı yollarla veya yanlış şekilde yapılan sanal pos işlemlerinde, çekilen tutara kredi kartı sahibinin isteği doğrultusunda banka tarafından bloke konur ve KARADAŞ OFFICE’ın hesaplarına aktarılmaz veya geri alınır ise tüm hukuki ve cezai sorumluluğun MÜVEKKİL’e ait olduğunu, bu kabil işlemlerde işleme ait bedelin tamamından MÜVEKKİL’in sorumlu olduğunu. KARADAŞ OFFICE’ın söz konusu bedelin tamamını her türlü gecikme faizleri ile birlikte hiçbir ihbar ve ihtara gerek olmaksızın MÜVEKKİL’den tahsile yetkili olduğunu ve KARADAŞ OFFICE’ın talep ettiği tarihte nakit olarak KARADAŞ OFFICE’a ödeyeceğini beyan kabul ve taahhüt eder. Kredi Kartını kullanım esnasında kredi kartı sahibinin kimliğini kontrol edeceğini KARADAŞ OFFICE TAHSİLÂT sistemleri üzerinden yazdıracağı “Kredi Kartı Ödeme Onay” formunu imzalatacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 5 – YETKİLER

Bu sözleşme kapsamında KARADAŞ OFFICE aşağıdaki yetkilere kayıtsız ve şartsız sahiptir.

5.1 KARADAŞ OFFICE, websitesinin çalışmasını önceden haber verme yükümlülüğü olmaksızın geçici bir süreyle sınırlı olarak veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre için veya tamamen durmasından dolayı MÜVEKKİL üyelerinin ve/veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan KARADAŞ OFFICE hiçbir şekilde ve sebeple sorumlu olmayacaktır.

5.2 KARADAŞ OFFICE, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın kredi kartı oranlarını revize edebilir.

5.3 KARADAŞ OFFICE, internet servislerinin güvenli, hatasız, zamanında kullanımı, servis kalitesi, doğru ve güvenilir sonuçları hususlarında doğabilecek aksaklıklardan sorumlu olmayıp bu konulardaki beklentileri taahhüt etmemektedir.

5.4 KARADAŞ OFFICE, günlük kredi kartı başına işlem limiti ve işlem adedini belirlemeye, 3D Secure güvenlik katmanını kullandırmaya yetkilidir.

MADDE 6 – TAHSİLÂT VE KULLANIM KONULLARI

6.1 MÜVEKKİL, KARADAŞ OFFICE ödeme sitesi üzerinden yapılmış işlemlerin iptal veya iade süreçleri KARADAŞ OFFICE tarafından yapılacaktır. MÜVEKKİL, İptal ve iade işlemleri ile ilgili taleplerini KARADAŞ OFFICE’a elektronik ortamda iletmekle yükümlüdür.

6.2 İşlem iade veya iptali cari hesaba alacak kaydedildikten sonra yapılmak istenirse MÜVEKKİL ilgili tutarı her türlü gecikme faizleri ile birlikte KARADAŞ OFFICE‘ın talep ettiği tarihte nakit olarak KARADAŞ OFFICE‘a ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.3 KARADAŞ OFFICE ile MÜVEKKİL arasındaki cari hesapta MÜVEKKİL’in alacaklı durumda görünmesi halinde dahi, KARADAŞ OFFICE hiçbir şekilde nakit ödeme yapmayacak, söz konusu alacaklar mutlak surette ürün veya hizmet satışı ile karşılanacaktır.

6.4 MÜVEKKİL, KARADAŞ OFFICE websitesi üzerinden ödeme yaptığı esnada, kan/sıhrî hısımları dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi üçüncü bir kişiye ait kredi kartlarını kullandığı takdirde, üçüncü kişilerin KARADAŞ OFFICE’dan mal ve/veya hizmet talebinde bulunmadığını veya sipariş konusu mal ve hizmetin kendisine ulaşmadığını, her ne sebeple olursa olsun borçlu bulunmadığını bildirerek itiraz etmeleri halinde,Ayrıca her türlü gerçek dışı ve usulsüz işlemler, dolandırıcılık ve sahtecilik olaylarına zemin hazırlayan eylemler nedeniyle KARADAŞ OFFICE’ın 3. kişileri tazmin etmek zorunda kalması halinde, KARADAŞ OFFICE’ı işbu talep ve davalardan derhal beri kılmayı, KARADAŞ OFFICE’ın bu sebeplerle yapmak mecburiyetinde kalacağı her türlü ödemelerden kendisinin sorumlu olduğunu ve herhangi bir ihbara gerek olmaksızın bu işlemlere esas tutarları, her türlü yargılama gideri, vekâlet ücreti vesair masrafları, ödeme tarihinden KARADAŞ OFFICE’ın tazmin edeceği tarihe kadar geçen sürede, Bankalarca cari kısa vadeli kredilere uygulanan en yüksek kredi faizi ile birlikte KARADAŞ OFFICE’a ödemeyi gayrikabili rücu ve koşulsuz olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 7 – KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ

MÜVEKKİL, İş bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda KARADAŞ OFFICE’ın defter kayıtları ile mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının HMK 193. madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, belirtilen kayıtlara her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulmadığı hususunda yemin teklif etme hakkından peşinen feragat ettiğini kabul beyan ve taahhüt eder.

MADDE 8 – GİZLİLİK

MÜVEKKİL sözleşme süresince ve sözleşmenin her ne sebeple olursa olsun sona ermesinden iki yıllık süre içerisinde KARADAŞ OFFICE websitesi ile ilgili hiçbir bilgiyi, şifre ve kodlarını KARADAŞ OFFICE’ın yazılı izni olmaksızın hiçbir durumda gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişilere ve kurum ve kuruluşlara vermeyeceğini kabul ve taahhüt eder. KARADAŞ OFFICE’ın MÜVEKKİL ‘nin bu bilgileri üçüncü kişilere veya kuruluşlara verildiğini tespit etmesi halinde, üyelik sözleşmesinin derhal iptal edileceği ve/veya MÜVEKKİL ‘nin KARADAŞ OFFICE’ın uğrayabileceği her türlü maddi ve manevi zararı tazmin edeceği hususlarında taraflar mutabıktır.

MADDE 9 – ORTAK HÜKÜMLER

9.1 İşbu sözleşmeden doğan ihtilaflarda, Şanlıurfa merkez mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

9.2 Tarafların yukarıda belirtilen adresleri tebligat adresleri olup, adres değişikliklerinin en geç 7 gün içerisinde yazılı olarak bildirilmesi zorunludur. Aksi halde Sözleşmede belirtilen adrese yapılacak tebligatlar, bila dönmüş olsa bile tebliğ edilmiş sayılır.

9.3 İş bu sözleşme ile ilgili her türlü değişiklik ve genişletmeler ve işbu sözleşmeye yapılacak tüm ekler; yazılı olmadıkça ve iki tarafın yetkili mercileri tarafından imzalanmadıkça geçerli olmayacaktır.

İş bu sözleşme 9 maddeden ibaret olup, iki nüsha olarak tanzim edilmiş, aşağıda yazılı ekleri ile birlikte taraflarca okunarak __/__/202_ tarihinde karşılıklı imza altına alınmıştır.

Scroll to Top